GDPR Patientinformation

När du kontaktar Nollåtta Sport & Rehab för att ta del av våra tjänster inom rehabilitering registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker vård/rehabilitering. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet som en del av Stockholms Läns Landstings utbud inom primärvårdsrehabilitering. De två lagar som reglerar hantering av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Hur personuppgifter behandlas

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Vi använder datajournalsystemet Take Care som förordas från Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om diagnoser, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs för att kunna ge en god och säker vård samt för verksamhets och kvalitetsuppföljningar. I vissa fall rapporteras en del av personuppgifterna till nationella kvalitetsregister.

Som patient har du möjlighet att boka tid via telefon, besök på mottagningen eller via mejl. För att tillhandahålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, telefonnummer och i vissa fall mejladress om du önskar den kontaktvägen. Kontaktuppgifterna sparas i vårt datajournalsystem. Om du har valt att kontakta oss via sk ostrukturerade system (mail och sms) så raderar vi konversationen snarast efter exempelvis överenskommelse om tidbokning.

Inom vård och rehabilitering råder sekretess

Inom vård och rehabilitering råder sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd och eller andra personliga förhållanden. Personuppgifter lämnas därför inte vidare utan ditt samtycke. Det är endast personer som har med din vård/rehabilitering att göra som har rätt att ta del av din journal. Nollåtta Sport & Rehab har avtal med Karolinska universitetssjukhuset som är objektsägare för och har det övergripande ansvaret för systemet för Sammanhållen journalföring. Detta möjliggör direktåtkomst till vårddokumentation över vårdgivargränser i det fall du som patient givit ditt samtycke. Du kan be att få spärra dina uppgifter som vi registrerar om du ej vill att annan vårdgivare ska kunna ta del av informationen.

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din journal. Den dokumentation som förs från Nollåtta Sport & Rehab kan du komma åt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Tjänsten heter Journal via nätet. För anteckningar förda före 2016 kan du på skriftlig begäran till mottagningen få ett utdrag per år.

Ansvariga för personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Vårdgivaren, Nollåtta Sport & Rehab.
Personuppgiftsbiträde är SLL, Stockholms Läns Landsting.
På Nollåtta Sport & Rehab har är Ingrid Hemström Nordgren, sjukgymnast, personuppgiftsombud och informationssäkerhetsansvarig